ว่านสี่ทิศที่ปลูกลงดิน หรือปลูกในบ้าน จะสามารถสังเกตว่าหัวมีความสมบูรณ์ ได้โดยวิธีการดังนี้

ใบว่านสี่ทิศ มีสีเขียวสม่ำเสมอตลอดทั้งใบ หากปลายใบมีสีเหลืองไหม้แสดงว่าเกิดปัญหาที่ราก ใบของว่านสี่ทิศมักจะขึ้นมาเป็นคู่ เมื่อใบยืดขึ้นมาแล้ว รากก็จะยืดออกมาด้วย มีความสัมพันธ์กัน ควรให้ปุ๋ยบำรุงใบในช่วงนี้ เมื่อปลูกจนใบสวยงามสมบูรณ์มีใบยาว 8 ใบขึ้นไปจะสามารถนำไปบังคับให้ออกดอกที่สมบูรณ์ได้

ว่านสี่ทิศที่สมบูรณ์ จะมีขนาดหัวใหญ่ขึ้นเรื่อย และหัวว่านสี่ทิศจะแน่น ไม่ยุบ หากพบว่าหัวเริ่มหดลงมาก หลังที่ว่านออกดอก ให้ขุดว่านสี่ทิศขึ้นมาตรวจดูราก และดูหนอนหรือแมลง หากพบแมลง ให้ใช้ยาฆ่าแมลง เช่น สตาเกิลจี ผสมน้ำรด หรือถ้าพบเชื้อราให้ใช้มีดปาดบริเวณที่เกิดเชื้อรา แล้วใช้ยากันรา แคปแทน ผสมน้ำรด

รากคือหัวใจของไม้หัว ถ้าปลูกว่านสี่ทิศแล้วรากยาวสมบูรณ์ ดอกก็จะพัฒนาขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ และว่านสี่ทิศจะมีหัวใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ควรใช้ดินปลูกที่มีความโปร่ง ควรผสมดิน ผสมทรายและใบก้ามปู หรือใช้ดินผสมขุยมะพร้าว มะพร้าวสับ เพื่อให้ดินโปร่งระบายอากาศ และระบายน้ำได้ดีและช่วยให้รากสามารถยืดผ่านดินปลูกได้ดี