ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ Wanthai

Wanthai ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา ขอเรียนว่าเรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

Wanthai ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์นี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของร้าน Wanthai แต่เพียงผู้เดียว
หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Wanthai เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ข้อมูลส่วนบุคคล

Wanthai ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลของสมาชิก อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของเราโดยเคร่งครัด
การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยส่งข้อมูลผ่าน SMS หรือ อีเมล หรือ Line@, การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการติดต่อสอบถามวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าท่านจะมีการถอนความยินยอม บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ออกจากฐานข้อมูลของบริษัทเมื่อท่านได้ขอถอนความยินยอม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานของบริษัท และการจัดส่งสินค้า /หรือเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บ จะใช้ความระมัดระวัง และป้องกันอย่างเต็มที่ จำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ แต่บริษัทไม่ขอรับรองหรือไม่รับประกันใดๆ จากการฝ่าฝืน การขัดขวาง หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การเกิดสถานะการณ์ความไม่สงบ ไวรัส การโจรกรรมข้อมูลหรือแฮคเกอร์ เทคโนโลยีหรือบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการอย่างใดๆ โดยผิดกฎหมาย เพื่อเข้าถึงข้อมูล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเดือดร้อนรำคาญแก่ท่าน
ท่านยินยอมให้บริษัท เก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่ หรือที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัท เก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกเปิดเผยแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟลอราสยาม เพื่อส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น Wanthai ขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ท่านยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
Wanthai สงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว